Δέκα ράτσες …large & extra large!

Κείμενο-Φώτο: kynology.gr

Επι­λέ­γο­ντας σκύ­λο ό­λοι μας έ­χου­με στο νου μας τα χα­ρα­κτηρι­στι­κά που θα θέ­λα­με κα­θώς και τις προ­ϋ­πο­θέ­σει που αυ­τός πρέ­πει να πλη­ρεί. Συ­νή­θως, αυ­τό που μας εν­δια­φέ­ρει πε­ρισ­σό­τε­ρο εί­ναι η εμ­φάνι­ση του, το κό­στος δια­τή­ρη­σής του, ο χώ­ρος και ο χρόνος που μπο­ρού­με να του δια­θέ­σου­με, το μέ­γε­θός του, ο λό­γος α­πό­κτη­σής του κ.ά.

Οι με­γα­λό­σω­μοι σκύ­λοι κο­στί­ζουν πε­ρισ­σό­τε­ρο σε σχέ­ση με τους μι­κρό­τε­ρους σε μέ­γε­θος σκύ­λους. Η δια­τρο­φή τους, τα με­τα­φο­ρι­κά τους έ­ξο­δα, τα α­ξε­σουάρ τους κ.λ.π.

propac

Συ­νή­θως, ό­σοι α­πό μας θέ­λουν έ­ναν με­γα­λό­σω­μο σκύ­λο α­να­ζη­τούν έ­ναν προ­στάτη της οι­κο­γέ­νειας και της πε­ριου­σί­ας τους: δυ­στυ­χώς ή ευ­τυ­χώς ό­μως ό­λες οι με­γα­λό­σω­μες φυ­λές δεν εί­ναι κατ’ α­νά­γκη κα­τάλ­λη­λες γι’ αυ­τή τη δουλειά. Ε­ξάλ­λου, α­κό­μη και οι σκύ­λοι φύ­λα­κες κα­τα­τάσ­σο­νται α­νά­λο­γα με την ειδι­κό­τη­τά τους (σω­μα­το­φύ­λα­κες, φύ­λα­κες χώ­ρου, κο­πα­διών κ.τ.λ.).

Αυ­τό το άρ­θρο εί­ναι μια α­πό­πει­ρα να βο­η­θη­θούν οι μελ­λο­ντι­κοί ι­διο­κτή­τες με­γα­λό­σω­μων σκύ­λων στην ε­πι­λο­γή τους α­νά­λο­γα με τα ι­διαί­τε­ρα χα­ρα­κτη­ριστι­κά κά­θε φυ­λής.

Ας συ­νε­χί­σου­με ό­μως την πα­ρου­σί­α­σή τους:

boxerΜΠΟ­ΞΕΡ

Με­σό­μορ­φος μο­λοσ­σο­ει­δής με ε­ξαι­ρε­τι­κά α­θλη­τι­κή, μυώ­δη και ερ­γο­νο­μι­κή διά­πλα­ση, κι­νεί­ται ε­λα­στι­κά και με ε­κρη­κτι­κές α­ντι­δρά­σεις, έ­ντο­νη αλ­τι­κότη­τα και υ­ψη­λή μέ­ση τα­χύ­τη­τα. Μο­να­δι­κό κε­φά­λι με ευ­θύ βλέμ­μα, ε­ξω­στρε­φής, κοι­νω­νι­κός και ευ­διά­θε­τος σκύ­λος υ­ψη­λής ε­νέρ­γειας, πά­ντα πρό­θυ­μος να ερ­γα­στεί σε ο­ποιο­δή­πο­τε κα­θή­κον για τον κύ­ριό του. Ά­ρι­στος σκύ­λος οι­κο­γενεί­ας, που λα­τρεύ­ει τα παι­διά, γεν­ναί­ος, προ­στα­τευ­τι­κός και ι­σορ­ρο­πη­μέ­νος χα­ρα­κτή­ρας. Υ­ψη­λή πε­ριέρ­γεια, ε­πα­γρύ­πνη­ση και έν­στι­κτο παι­χνι­διού, κατάλ­λη­λος για ε­πα­να­φο­ρά, ι­χνη­λα­σί­α, α­τζί­λι­τυ και κα­θή­κο­ντα ά­μυ­νας, χα­ρι­σματι­κός και πο­λυ­τά­λα­ντος σκύ­λος του σπι­τιού. Κο­ντό­τρι­χος, δεν α­παι­τεί ι­διαί­τε­ρη πε­ρι­ποί­η­ση τρι­χώ­μα­τος αλ­λά χρειά­ζε­ται πά­ρα πο­λύ ά­σκη­ση. Ευ­φυ­ής και ε­ξαι­ρε­τι­κά εκ­παι­δεύ­σι­μος, ται­ριά­ζει σε ό­λους αλ­λά χρειά­ζε­ται κοι­νω­νικο­ποί­η­ση και σω­στή α­γω­γή α­πό κου­τά­βι.

bordercoliΜΠΟΡ­ΝΤΕΡ ΚΟΛ­ΛΙ

Τα­χύ­τα­τος, ευέ­λι­κτος και πο­λύ ερ­γα­τι­κός αγ­γλι­κός ποι­με­νι­κός σκύ­λος καθο­δή­γη­σης του κο­πα­διού, με α­γε­λαί­ο έν­στι­κτο, α­στρα­πιαί­α ρε­φλέξ και έ­ντο­νο τα­μπε­ρα­μέ­ντο. Κατ’ ε­ξο­χήν σκύ­λος ερ­γα­σί­ας και κα­θη­κό­ντων κά­θε εί­δους, εί­ναι ερ­γο­νο­μι­κός, με­σό­μορ­φος, τα­χύς και με πο­λύ υ­ψη­λή ε­νέρ­γεια που α­παιτεί ε­μπει­ρί­α στο χει­ρι­σμό και κα­τάλ­λη­λη ε­κτό­νω­ση. Ζω­η­ρός, ε­ξω­στρε­φής, εκδη­λω­τι­κός, κοι­νω­νι­κός, θερ­μό­αι­μος, εί­ναι πά­ντο­τε σαν ε­λα­τή­ριο έ­τοι­μο να εκτι­να­χθεί και χρειά­ζε­ται α­θλη­τι­κούς και δρα­στή­ριους ι­διο­κτή­τες. Ε­ξαιρε­τι­κές ε­πι­δό­σεις σε ό­λα τα κυ­να­θλή­μα­τα, πρω­τα­γω­νι­στής των στί­βων στη διαγω­νι­στι­κή υ­πα­κο­ή και το α­τζί­λι­τυ, ε­λα­φρύς και α­θλη­τι­κός με κα­λή υ­γεί­α και υ­ψη­λό ό­ριο ζω­ής, μπο­ρεί να προ­σαρ­μο­στεί ο­που­δή­πο­τε αρ­κεί να έ­χει κα­θημε­ρι­νή έ­ντο­νη σω­μα­τι­κή ά­σκη­ση και εν­δια­φέ­ρο­ντα Α­παι­τεί ε­λά­χι­στη φρο­ντίδα τρι­χώ­μα­τος και έμπει­ρη α­να­τρο­φή και α­γω­γή α­πό μι­κρή η­λι­κί­α να μην γίνει νευ­ρι­κός. Σπά­νια φυ­λή για την Ελ­λά­δα.

bullmastifΜΠΟΥΛ­ΜΑ­ΣΤΙΦ

Μι­κτός αγ­γλι­κός μο­λοσ­σο­ει­δής, μίγ­μα μπουλ­ντό­γκ και μα­στίφ, ε­ξε­λί­χτη­κε σαν ο κα­ταλ­λη­λό­τε­ρος φύ­λα­κας με­γά­λων ε­κτά­σε­ων, νυ­χτο­φύ­λα­κας και α­να­χαιτι­στής ει­σβο­λέ­ων. Σιω­πη­λός, τα­χύς ά­γρυ­πνος τη νύ­χτα, πο­λύ σο­βα­ρός στα κα­θήκο­ντά του, ι­σορ­ρο­πη­μέ­νος και α­ξιό­πι­στος χα­ρα­κτή­ρας. Ε­ξαι­ρε­τι­κός οι­κο­γενεια­κός σκύ­λος με με­γά­λη α­γά­πη και στορ­γι­κή διά­θε­ση , προ­στα­τευ­τι­κός και πο­λύ α­θλη­τι­κός, εκ­πλη­κτι­κά ευ­κί­νη­τος για τον ό­γκο και το μέ­γε­θός του. Ε­ντυ­πω­σια­κό κε­φά­λι με αυ­στη­ρή και α­πο­τρε­πτι­κή έκ­φρα­ση, α­με­τα­κί­νη­τος προ­στά­της με στι­βα­ρή και μυώ­δη κα­τα­σκευ­ή. Έ­χει την τά­ση να α­να­τρέ­πει και να συλλαμ­βά­νει χω­ρίς να προ­κα­λεί σω­μα­τι­κή ζη­μιά. Ά­ρι­στος φύ­λα­κας χώ­ρου, κο­ντότρι­χος, πρέ­πει να δια­τη­ρεί­ται σε κα­λή φυ­σι­κή κα­τά­στα­ση με κα­τάλ­λη­λη ά­σκηση. Ε­ξαι­ρε­τι­κός χα­ρα­κτή­ρας με εύ­θυ­μη διά­θε­ση, έ­χει μέ­ση διάρ­κεια ζω­ής και μπο­ρεί να ζή­σει πα­ντού αλ­λά η θέ­ση του εί­ναι μέ­σα στο σπί­τι. Α­ντα­πο­κρί­νεται πο­λύ κα­λά στην κα­τάλ­λη­λη εκ­παί­δευ­ση και έ­χει με­γά­λη προ­θυ­μί­α. Πο­λύ σπά­νιο στη χώ­ρα μας.

briarΜΠΡΙΑΡ

Γαλ­λι­κός Ποι­με­νι­κός σκύ­λος α­γρο­τι­κού τύ­που, για τη φύ­λα­ξη και την κα­θο­δήγη­ση των κο­πα­διών. Σκλη­ρο­τρά­χη­λος, αν­θε­κτι­κός, ζω­η­ρός και ευ­διά­θε­τος, με αυ­το­πε­ποί­θη­ση και πρω­το­βου­λί­α, ε­ξω­στρε­φής και ά­φο­βος. Το ε­ντυ­πω­σια­κό του τρί­χω­μα εί­ναι μα­κρύ και σε υ­φή θυ­μί­ζει το τρί­χω­μα της κα­τσί­κας α­γκο­ρά, σε ε­ντυ­πω­σια­κά χρώ­μα­τα, (πά­ντο­τε μο­νό­χρω­μος) που χρειά­ζε­ται αρ­κε­τή φρο­ντί­δα. Τα αυ­τιά του μπο­ρεί να εί­ναι κομ­μέ­να ή φυ­σι­κά και στα πί­σω πό­δια έ­χει δι­πλά ψευ­δο­δά­κτυ­λα. Πα­νέ­ξυ­πνος, με έ­ντο­νη πε­ριέρ­γεια και έν­στι­κτο προ­στα­σί­ας, εί­ναι πο­λύ εκ­παι­δεύ­σι­μος και υ­γι­ής χα­ρα­κτή­ρας, με τά­ση για γαύ­γισμα και ι­διαί­τε­ρα ερ­γα­τι­κός. Α­θλη­τι­κός και ευέ­λι­κτος, δια­πρέ­πει στην υ­πακο­ή και τα κα­θή­κο­ντα α­μύ­νης Χρειά­ζε­ται ά­σκη­ση και οι­κο­γε­νεια­κή ζω­ή. Μπο­ρεί να ζή­σει έ­ξω και δεν του ται­ριά­ζει το δια­μέ­ρι­σμα. Πεί­σμων και υ­πε­ρή­φα­νος, χρειά­ζε­ται ε­μπει­ρί­α και σω­στή α­να­τρο­φή. Έ­χει έ­ντο­νη προ­σω­πι­κό­τη­τα που τον κά­νει εν­δια­φέ­ρο­ντα και γο­η­τευ­τι­κό σύ­ντρο­φο. Ο­λι­γά­ριθ­μη φυ­λή στην Ελ­λάδα.

ΜΠΟΥ­ΒΙΕ της ΦΛΑΝ­ΔΡΑΣ

Βελ­γι­κό μίγ­μα ποι­με­νι­κού – μο­λοσ­σο­ει­δούς με τρα­χιά ό­ψη, ει­δι­κευ­μέ­νος στη φύ­λα­ξη και την κα­θο­δή­γη­ση βο­ο­ει­δών, ι­κα­νός στην έλ­ξη, ε­ντυ­πω­σιά­ζει με την δύ­να­μη και την αυ­το­κυ­ριαρ­χί­α του, κα­θώς και με το τρα­χύ, πλού­σιο και δασύ τρί­χω­μά του που σχη­μα­τί­ζει φρύ­δια και γέ­νια και χρειά­ζε­ται ει­δι­κευ­μένη πε­ρι­ποί­η­ση. Το κε­φά­λι του εί­ναι δυ­να­τό και η κα­τα­σκευ­ή του ρω­μα­λέ­α. Αν­θε­κτι­κός, σο­βα­ρός, ερ­γα­τι­κός και πο­λύ α­φο­σιω­μέ­νος σκύ­λος, δί­νει ε­ντύ­πω­ση με­γά­λου ό­γκου αλ­λά εί­ναι πο­λύ ευ­κί­νη­τος. Ευ­φυ­ής και δε­μέ­νος με τους οι­κεί­ους του, γί­νε­ται α­ξιό­πι­στος φύ­λα­κας και προ­στά­της ό­λων των αν­θρώ­πων και των ζώ­ων στο χώ­ρο του χω­ρίς να εί­ναι ο­ξύ­θυ­μος. Ε­ξαι­ρε­τι­κός σκύ­λος ερ­γα­σίας, α­παι­τεί ά­νε­ση χώ­ρου, ώ­ρι­μη α­να­τρο­φή και ιε­ράρ­χη­ση. Ται­ριά­ζει πε­ρισ­σότε­ρο στην ζω­ή της υ­παί­θρου και την η­μι-α­στι­κή μο­νο­κα­τοι­κί­α.

boseronΜΠ­ΩΣΕ­ΡΟΝ

Άλ­λος έ­νας μο­λοσ­σο­ει­δής – ποι­με­νι­κός, α­να­πτύ­χθη­κε στη Γαλ­λί­α σαν φύ­λακας και κο­πα­διών και σκύ­λος για γε­νι­κές α­γρο­τι­κές ερ­γα­σί­ες. Αρ­χαί­ος τύ­πος με ψυ­χραι­μί­α και ου­σια­στι­κό χα­ρα­κτή­ρα, εί­ναι α­πο­τε­λε­σμα­τι­κός στα κα­θήκο­ντά του χω­ρίς να εί­ναι νευ­ρι­κός και γε­νι­κά έ­χει την τά­ση να εί­ναι σιω­πηλός και α­πο­τρα­βηγ­μέ­νος. Βα­θιά συ­ναι­σθη­μα­τι­κός με τα μέ­λη της οι­κο­γε­νεί­ας του, εί­ναι α­διά­φθο­ρος προ­στά­της χω­ρίς να γί­νε­ται προ­κλη­τι­κός. Δυ­να­τός και στι­βα­ρός σε κα­τα­σκευ­ή, έ­χει μέ­τρια προς υ­ψη­λή α­νά­γκη για ά­σκη­ση και δραστη­ριό­τη­τα, ε­πο­μέ­νως δεν ται­ριά­ζει σε στε­νά­χω­ρο πε­ρι­βάλ­λον. Α­γα­πά τα παιδιά και εί­ναι ά­ψο­γος με τα μι­κρό­τε­ρά του οι­κια­κά ζώ­α. Α­παι­τεί σω­στή α­γω­γή για να μη γί­νει α­ντι­κοι­νω­νι­κός και βί­αιος. Έ­χει ψευ­δό­νυ­χα στα πί­σω πό­δια και τα αυ­τιά του κό­βο­νται. Φυ­λή πο­λύ ο­λι­γά­ριθ­μη στη χώ­ρα μας.

neas-ghsΝΕ­ΑΣ ΓΗΣ

Ο­γκώ­δης, μα­κρύ­τρι­χος μο­λοσ­σο­ει­δής σκύ­λος που λα­τρεύ­ει το νε­ρό και έ­χει ει­δι­κευ­τεί στη διά­σω­ση αν­θρώ­πων α­πό τη θά­λασ­σα. Μαύ­ρος, κα­φέ – σο­κο­λα­τί ή α­σπρό­μαυ­ρος σε χρώ­μα, έ­χει δι­πλό α­διά­βρο­χο τρί­χω­μα που α­παι­τεί σω­στή φρο­ντί­δα για να δια­τη­ρεί­ται υ­γιές και πλού­σιο ώ­στε να εκ­πλη­ρώ­νει τη λει­τουρ­γί­α του. Πο­λύ τρυ­φε­ρός με τα παι­διά, οι­κο­γε­νεια­κός σκύ­λος, δεν εί­ναι φύ­λα­κας και συμ­βιώ­νει πο­λύ κα­λά με άλ­λα σκυ­λιά, και ζώ­α. Έ­χει α­νε­πτυγ­μέ­νες νη­πτι­κές μεμ­βρά­νες στα δά­κτυ­λα των πο­διών (σαν της πά­πιας) που τον βο­η­θούν να κο­λυ­μπά θαυ­μά­σια και εί­ναι ο κα­λύ­τε­ρος σκύ­λος – ναυα­γο­σώ­στης. Η α­σπρό­μαυ­ρη ποι­κι­λί­α («Λα­ντσήρ») που α­νέ­χε­ται κα­λύ­τε­ρα το ελ­λη­νι­κό κα­λο­καί­ρι, ται­ριά­ζει στη θα­λασ­σι­νή μας χώ­ρα, αλ­λά παρ’ ό­λα αυ­τά δεν εί­ναι πο­λύ δια­δε­δο­μέ­νη φυ­λή.

deerhoundΝΤΗΡ­ΧΑ­ΟΥ­ΝΤ

Με­γα­λό­σω­μο Λα­γω­νι­κό για την κα­τα­δί­ω­ξη και τη σύλ­λη­ψη του ε­λα­φιού σε η­μιο­ρει­νά ε­δά­φη, έ­χει κα­τα­σκευ­ή γκρε­ϋ­χά­ου­ντ αλ­λά ξε­χω­ρί­ζει απ’ αυ­τό χά­ρη στο δα­σύ, «α­να­μαλ­λια­σμέ­νο» του τρί­χω­μα που του δί­νει γρα­φι­κή και ι­διαί­τε­ρη ό­ψη. Σκύ­λος πο­λύ συ­ντρο­φι­κός, ή­πιος και ευ­γε­νι­κός, ε­ξαι­ρε­τι­κός για το σπί­τι αρ­κεί να μπο­ρεί να α­σκεί­ται τρέ­χο­ντας ε­λεύ­θε­ρος σε α­σφα­λείς ε­κτά­σεις. Ται­ριά­ζει στο πε­ρι­βάλ­λον της ε­ξο­χής αλ­λά πρέ­πει α­πό μι­κρός να συ­νη­θί­σει τις βόλ­τες με λου­ρί, κα­θώς και διά­φο­ρα (α­γρο­τι­κά και οι­κό­σι­τα) ζώ­α που θα μπο­ρού­σε να δει ως θη­ρά­μα­τα αν δεν ε­λεγ­χθεί το κα­τα­δι­κα­στι­κό του έν­στι­κτο, που μπο­ρεί να τον βά­λει σε μπε­λά­δες. Πο­λύ κα­λός σκύ­λος για οι­κο­γέ­νειες με παι­διά, α­θλη­τι­κός και ξε­χω­ρι­στός, η α­να­τρο­φή του α­παι­τεί γνώ­ση και κά­ποια ε­μπει­ρί­α. Σπάνια φυ­λή στην Ελ­λά­δα.

dogoargentinoΝΤΟ­ΓΚΟ ΑΡ­ΤΖΕ­ΝΤΙ­ΝΟ

Ε­ντυ­πω­σια­κό, λε­πτό, μο­λοσ­σο­ει­δές κυ­νη­γό­σκυ­λο με­γά­λου θη­ρά­μα­τος με έ­ντο­νη α­γω­νι­στι­κό­τη­τα και δύ­να­μη, α­να­πτύ­χθη­κε στην Αρ­γε­ντι­νή α­πό διά­φο­ρες φυ­λές και ως τις μέ­ρες μας γνω­ρί­ζει δη­μο­τι­κό­τη­τα στην Ευ­ρώ­πη. Το κο­ντό του τρί­χω­μα δεν πα­ρου­σιά­ζει ι­διαί­τε­ρες δυ­σκο­λί­ες πε­ρι­ποί­η­σης, αλ­λά ο δυ­να­τός ή και κυ­ριαρ­χι­κός του χα­ρα­κτή­ρας α­παι­τεί προ­σε­κτι­κή α­να­τρο­φή, κοι­νω­νι­κο­ποί­η­ση και εκ­παί­δευ­ση ώ­στε να ιε­ραρ­χη­θεί σω­στά. Προ­σαρ­μό­ζε­ται πα­ντού, εί­ναι κα­λό­βο­λος και αν­θε­κτι­κός αλ­λά χρειά­ζε­ται πολ­λή ά­σκη­ση. Το κυ­νη­γε­τι­κό / μα­χη­τι­κό του έν­στι­κτο εί­ναι υ­ψη­λό και πρέ­πει να ε­λέγ­χε­ται σω­στά στη συμ­βί­ω­σή του με άλ­λα ζώ­α. Μπο­ρεί να δρά­σει ως προ­ει­δο­ποι­η­τι­κός άλ­λ’ ό­χι ε­πι­θε­τι­κός φύ­λα­κας. Φυ­λή ο­λι­γά­ριθ­μη στη χώ­ρα μας.

dogdebordoΝΤΟ­ΓΚ ΤΟΥ ΜΠΟΡ­ΝΤΩ

Αρ­χαί­ο γαλ­λι­κό μο­λοσ­σο­ει­δές τύ­που μα­στίφ, χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε στον πό­λε­μο, σαν κυ­νη­γός ε­πι­κίν­δυ­νων θη­ρα­μά­των, σκύ­λος έλ­ξης φορ­τί­ων και φύ­λα­κας α­γρο­κτη­μά­των. Ο­γκώ­δης, φι­λή­συ­χος αλ­λά και πο­λύ δυ­να­τός σκύ­λος με έ­ντο­νη αυ­το­πε­ποί­θη­ση, έ­χει α­ξιο­ση­μεί­ω­τη ευε­λι­ξί­α για τον ό­γκο του κα­θώς και έν­στι­κτο προ­στα­σί­ας χώ­ρου και προ­σώ­πων. Πο­λύ κα­λός οι­κο­γε­νεια­κός σκύ­λος, ψύ­χραι­μος και υ­πά­κουος αν εκ­παι­δευ­τεί σω­στά, έ­χει μέ­τριες α­νά­γκες για ά­σκη­ση αλ­λά η α­να­τρο­φή του στο στά­διο της α­νά­πτυ­ξης χρειά­ζε­ται προ­σο­χή. Μέ­ση προς χα­μη­λή διάρ­κεια ζω­ής, κο­ντό τρί­χω­μα, σε χρώ­μα συ­νή­θως πορ­το­κα­λί. Κα­τάλ­λη­λος σκύ­λος του σπι­τιού για μο­νο­κα­τοι­κί­ες στο α­στι­κό ή η­μια­στι­κό πε­ρι­βάλ­λον, εί­ναι φυ­λή που τώ­ρα έ­χει αρ­χί­σει να γί­νε­ται γνωστή και στην Ελ­λά­δα.