Διεθνείς Κανονισμοί Αναπαραγωγής της Διεθνούς Κυνολογικής Ομοσπονδίας ( F.C.I.)

επιμέλεια-Φώτο: Kynology.gr

fciΓενικοί και αρκετά συνοπτικοί, οι κανονισμοί της Διεθνούς Κυνολογικής Ομοσπονδίας περιγράφουν τις ελάχιστες υποχρεώσεις που πρέπει να γνωρίζουν και να τηρούν οι εκτροφείς πριν ζευγαρώσουν τα ζώα τους.

Οι επιπλέον υποχρεώσεις και ρυθμίσεις καθορίζονται από τους Εθνικούς Κανονισμούς των Κυνολογικών Ομίλων και γίνονται ακόμα πιο ειδικοί, με τους κανονισμούς που ορίζουν οι Όμιλοι Φυλής.

Οι Έλληνες ιδιοκτήτες θηλυκών σκύλων αναπαραγωγής και επιβητόρων, είναι απαραίτητο να έχουν υπ΄ όψη τους το κείμενο που ακολουθεί, καθώς και τους σχετικούς κανονισμούς που έχει θεσπίσει για τη χώρα μας ο Κ.Ο.Ε. και ο/οι Όμιλοι Φυλής που τους αφορούν. Για την αποφυγή παρεξηγήσεων και διαφωνιών “κατόπιν εορτής” είναι καλύτερο όλοι να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους εξ’ αρχής και να συντάσσουν γραπτές συμφωνίες εκ των προτέρων…

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα αμοιβαία δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών επιβητόρων και θηλυκών αναπαραγωγής, καθορίζονται κυρίως από τους Νόμους της εκάστοτε χώρας, τους κανονισμούς των Ομίλων Φυλής της κάθε χώρας, τους κανονισμούς των Εθνικών Κυνολογικών Ομίλων και/η από ιδιωτικές συμφωνίες. Στην περίπτωση που τέτοιοι κανονισμοί και συμφωνίες δεν έχουν θεσπιστεί, οι Διεθνείς Κανονισμοί Αναπαραγωγής της Δ.Κ.Ο. υπερισχύουν.

Οι εκτροφείς και οι ιδιοκτήτες επιβητόρων συστήνεται θερμά να συντάσσουν ένα γραπτό κείμενο συμφωνίας πριν κάθε ζευγάρωμα, στο οποίο (κείμενο) να καθορίζονται σαφώς οι οικονομικές υποχρεώσεις και των δύο μερών.

Ο ιδιοκτήτης ενός σκύλου είναι το πρόσωπο που έχει νομίμως αποκτήσει το ζώο, το οποίο έχει στην αναμφισβήτητη κατοχή του και που μπορεί να αποδείξει τη νόμιμη κατοχή ενός έγκυρου “Επίσημου Πιστοποιητικού Εγγραφής και Γενεαλογικού Χάρτη”.

Ο “Εκπρόσωπος του Επιβήτορα” είναι είτε ο ιδιοκτήτης του είτε το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον ιδιοκτήτη να παρέχει τον επιβήτορα αυτόν για υπηρεσίες επιβάσεως.

pointer

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΗΛΥΚΙΑΣ

 1. Συστήνεται ο ιδιοκτήτης της σκύλας ή ένα υπεύθυνο τρίτο πρόσωπο να την μεταφέρει στον και από τον αρσενικό. Αν μια σκύλα παραμένει για αρκετές ημέρες στη φύλαξη του ιδιοκτήτη / εκπροσώπου του επιβήτορα, ο ιδιοκτήτης της θα είναι οικονομικά υπεύθυνος για τα έξοδα διατροφής, φύλαξης / φιλοξενίας, κτηνιατρικής φροντίδας αν χρειαστεί και οποιεσδήποτε ζημιές στην κατοικία ή το κυνοστάσιο του ιδιοκτήτη / αντιπροσώπου του επιβήτορα, καθώς και όλα τα έξοδα μεταφοράς.

ΕΥΘΥΝΕΣ

 1. Σύμφωνα με τους νόμους διαφόρων χωρών, το πρόσωπο που φιλοξενεί ή φροντίζει ένα ζώο θεωρείται νομικά υπεύθυνο για οποιεσδήποτε ζημιές προς τρίτους κατά την περίοδο αυτή. Επομένως, αν η σκύλα φιλοξενείται από τον ιδιοκτήτη / αντιπρόσωπο του επιβήτορα για κάποιο χρονικό διάστημα, αυτός/η είναι νομικά υπεύθυνος/η για οποιαδήποτε ζημιά ή τραυματισμό που θα προκληθεί από τη σκύλα σε τρίτο πρόσωπο, για όσο καιρό βρίσκεται υπό την εποπτεία του/ης. Ο ιδιοκτήτης / αντιπρόσωπος του επιβήτορα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του αυτό το γεγονός όταν πρόκειται να συντάξει ασφάλιση για αστική ευθύνη.

ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΗΛΥΚΙΑΣ

 1. Αν η σκύλα πεθάνει όντας υπό την εποπτεία του ιδιοκτήτη / αντιπροσώπου του επιβήτορα, αυτός θα αναλάβει να πιστοποιήσει τον θάνατο και την αιτία θανάτου μέσω κτηνιάτρου. Θα ειδοποιήσει δε τον ιδιοκτήτη της θηλυκιάς για τον θάνατό της και την αιτία του θανάτου της όσο γίνεται πιο σύντομα.

Αν ο ιδιοκτήτης της θηλυκιάς επιθυμεί να δει τη σορό της, ο ιδιοκτήτης / αντιπρόσωπος του επιβήτορα δεν μπορεί να αρνηθεί αυτή την επιθυμία.

Αν ο θάνατος αποδειχτεί ότι προκλήθηκε από λάθος ή αμέλεια του ιδιοκτήτη / αντιπροσώπου του επιβήτορα, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη της θηλυκιάς για την απώλεια.

Αν αποδειχτεί ότι ο ιδιοκτήτης / αντιπρόσωπος του επιβήτορα δεν ήταν με κανένα τρόπο υπεύθυνος για το θάνατο της θηλυκιάς, ο ιδιοκτήτης της ζητείται να τον αποζημιώσει για όλα τα έξοδα που προέκυψαν σαν αποτέλεσμα του θανάτου της.

rottweiler

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΗΤΟΡΑ

 1. Ο ιδιοκτήτης / αντιπρόσωπος του επιβήτορα υποχρεούται να ζευγαρώσει τη θηλυκιά μόνον με το σκύλο που αναφέρεται στο συμβόλαιο / συμφωνητικό.

Αν αυτός ο επιβήτορας είναι ανίκανος για την επίβαση, δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλον σκύλο χωρίς την προηγούμενη άδεια και σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη της θηλυκιάς.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, απαγορεύεται αυστηρά να ζευγαρωθεί η θηλυκιά με περισσότερους από έναν επιβήτορες κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου κύκλου / οίστρου της.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟ ΖΕΥΓΑΡΩΜΑ

 1. Στην περίπτωση που η θηλυκιά ζευγαρώσει τυχαία με σκύλο άλλο από αυτόν που έχει συμφωνηθεί, ο ιδιοκτήτης / αντιπρόσωπος του επιβήτορα που έχει την σκύλα υπό την εποπτεία του πρέπει να ειδοποιήσει και να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη της για όλα τα έξοδα που θα προκύψουν από αυτή την συμπτωματική επίβαση.

Κατόπιν συμπτωματικού ζευγαρώματος με σκύλο άλλο από τον συμφωνηθέντα, επίβαση εκ των υστέρων με τον συμφωνημένο επιβήτορα δεν επιτρέπεται.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο ιδιοκτήτης / αντιπρόσωπος του επιβήτορα δεν μπορεί να χρεώσει αντίτιμο για την επίβαση.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΣΗΣ

 1. Ο ιδιοκτήτης / εκπρόσωπος του επιβήτορα πρέπει να δηλώσει γραπτώς, στο Πιστοποιητικό Επιβάσεως, ότι το ζευγάρωμα έλαβε χώρα με τον συμφωνημένο σκύλο. Με την υπογραφή του, πιστοποιεί ότι υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας αυτού του ζευγαρώματος.

Αν ο οργανισμός που διατηρεί τα Γενεαλογικά Βιβλία στα οποία η γέννα πρόκειται να εγγραφεί, απαιτεί την υποβολή Πιστοποιητικού Επιβάσεως, είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη της θηλυκιάς να παραλάβει το έγγραφο αυτό, σωστά συμπληρωμένο, και να το παρουσιάσει στον ιδιοκτήτη / εκπρόσωπο του επιβήτορα για υπογραφή.

Είναι υποχρεωτικό το Πιστοποιητικό Επιβάσεως να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) Όνομα και Αριθμός Εγγραφής στο γενεαλογικό Αρχείο, του Επιβήτορα

β) Όνομα και Αριθμός Εγγραφής στο Γενεαλογικό Αρχείο, της Θηλυκιάς

γ) Όνομα και διεύθυνση του ιδιοκτήτη / εκπροσώπου του επιβήτορα

δ) Όνομα και διεύθυνση του ιδιοκτήτη της θηλυκιάς κατά την εποχή του ζευγαρώματος και, αν είναι δυνατόν, ημερομηνία απόκτησης της σκύλας

ε) Τοποθεσία και ημερομηνία (ες) του ζευγαρώματος

στ) Υπογραφές του ιδιοκτήτη / εκπροσώπου του επιβήτορα και του ιδιοκτήτη της θηλυκιάς

ζ) Αν ο οργανισμός που διατηρεί το Γενεαλογικό Βιβλίο στο οποίο η γέννα πρόκειται να εγγραφεί, απαιτεί θεωρημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής / γενεαλογικού χάρτη ή θεωρημένο απόσπασμα της Γενεαλογικής Βίβλου που αφορά τον επιβήτορα, είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη / εκπροσώπου του επιβήτορα να παρέχει τα έγγραφα αυτά, δωρεάν, προς τον ιδιοκτήτη της θηλυκιάς.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΕΠΙΒΑΣΗΣ

 1. Ο ιδιοκτήτης / εκπρόσωπος του επιβήτορα δικαιούται / είναι ελεύθερος να μην υπογράψει το Πιστοποιητικό Επιβάσεως μέχρι το συμφωνηθέν αντίτιμο επιβάσεως του καταβληθεί. Δεν δικαιούται, ωστόσο, να παρακρατήσει την θηλυκιά ως εγγύηση.
 2. Αν, είτε λόγω ανικανότητας του αρσενικού, είτε λόγω απροθυμίας του θηλυκού, το ζευγάρωμα δεν πραγματοποιηθεί, ο ιδιοκτήτης του επιβήτορα δικαιούται αποζημιώσεως των εξόδων που προβλέπονται από το άρθρο 2 (ανωτέρω). Ωστόσο ο ιδιοκτήτης / αντιπρόσωπος του επιβήτορα δεν μπορεί να απαιτήσει πληρωμή του Αντίτιμου Επιβάσεως.
 3. Με την εξαίρεση του, και μετά την πληρωμή του συμφωνημένου τιμήματος επιβάσεως, ο ιδιοκτήτης / αντιπρόσωπος του επιβήτορα δεν έχει άλλα δικαιώματα / αξιώσεις όσον αφορά τη γέννα. Ειδικά δε, δεν έχει κανένα δικαίωμα να αξιώσει επιπλέον κουτάβι από την εν προκειμένω γέννα.

Ωστόσο, αν υπάρχει αμοιβαία συμφωνία ότι το αντίτιμο επιβάσεως θα είναι κουτάβι, η συμφωνία αυτή θα πρέπει να γίνει γραπτώς πριν το ζευγάρωμα. Το γραπτό συμφωνητικό θα πρέπει να συμπεριλάβει τις ακόλουθες προβλέψεις:

α) Την συγκεκριμένη ημερομηνία επιλογής του κουταβιού από τον ιδιοκτήτη / αντιπρόσωπο του επιβήτορα.

β) Την συγκεκριμένη ημερομηνία κατά την οποία ο ιδιοκτήτης / αντιπρόσωπος του επιβήτορα θα πάρει στην κατοχή του το επιλεχθέν κουτάβι

γ) Την συγκεκριμένη, αμετάθετη ημερομηνία κατά την οποία ο ιδιοκτήτης / αντιπρόσωπος του επιβήτορα πρέπει να κάνει την επιλογή του κουταβιού (μετά την οποία ημερομηνία το δικαίωμά του να πάρει κουτάβι παύει να ισχύει)

δ) Την συγκεκριμένη, αμετάθετη ημερομηνία κατά την οποία ο ιδιοκτήτης / αντιπρόσωπος του επιβήτορα πρέπει να πάρει στην κατοχή του το επιλεχθέν κουτάβι (μετά την οποία ημερομηνία το δικαίωμα να πάρει κουτάβι εκπνέει)

ε) Συμφωνία που να αφορά τα έξοδα μεταφοράς

στ) Ειδικές προβλέψεις για την περίπτωση που η γέννα είναι θνησιγενής, ή απομένει μόνο ένα ζωντανό κουτάβι, ή την περίπτωση που το επιλεχθέν κουτάβι πεθάνει πριν ο ιδιοκτήτης / αντιπρόσωπος του επιβήτορα το πάρει στην κατοχή του.

 

ektrofh

ΑΝ Η ΘΗΛΥΚΙΑ ΔΕΝ ΣΥΛΛΑΒΕΙ

 1. Μετά την ολοκλήρωση του ζευγαρώματος, ο επιβήτορας θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του και ο ιδιοκτήτης αντιπρόσωπος του δικαιούται το συμφωνηθέν ποσό του Αντίτιμου Επιβάσεως.

Αυτό δεν αποτελεί εγγύηση ότι η σκύλα θα μείνει έγκυος. Αν η σκύλα δεν συλλάβει, επαφίεται στη διακριτική διάθεση του ιδιοκτήτη / αντιπροσώπου του επιβήτορα να πάσχει μια επίβαση στον επόμενο οίστρο, χωρίς επιβάρυνση (δωρεάν), ή να επιστρέψει μέρος του Αντίτιμου Επιβάσεως. Μια τέτοια συμφωνία θα πρέπει να γίνει γραπτώς και να συμπεριληφθεί στο Συμφωνητικό Ζευγαρώματος πριν πραγματοποιηθεί η επίβαση.

Το χρονικό όριο επαναληπτικής (δωρεάν) επιβάσεως πάντως, εκπνέει με τον θάνατο ή την μεταβίβαση ιδιοκτησίας του επιβήτορα, ή τον θάνατο της θηλυκιάς.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Στην περίπτωση που η θηλυκιά πρόκειται να γονιμοποιηθεί τεχνητά, ο κτηνίατρος που συλλέγει το σπέρμα του επιβήτορα πρέπει να παρέχει μια γραπτή βεβαίωση στον οργανισμό που διατηρεί το Γενεαλόγιο στο οποίο η γέννα που θα προκύψει πρόκειται να εγγραφεί. Αυτό το έγγραφο πιστοποιεί ότι το νωπό ή συντηρημένο σπέρμα προήλθε πράγματι από τον συμφωνημένο επιβήτορα. Όπως προελέχθη, ο ιδιοκτήτης / εκπρόσωπος του επιβήτορα ευθύνεται για την εκπλήρωση των προβλέψεων που περιγράφονται στο Άρθρο 7 α έως ζ, χωρίς επιπλέον χρέωση, προς τον ιδιοκτήτη της σκύλας.

Ο ιδιοκτήτης της θηλυκιάς έχει την ευθύνη για τα έξοδα συλλογής του σπέρματος και γονιμοποιήσεως (σπερματεγχύσεως).

Ο κτηνίατρος που θα πραγματοποιήσει την σπερματέγχυση / γονιμοποίηση καλείται να παράσχει βεβαίωση προς τον οργανισμό που διατηρεί το Γενεαλογικό Αρχείο στο οποίο θα εγγραφεί η προκύπτουσα γέννα, ότι η σκύλα γονιμοποιήθηκε τεχνητά με το σπέρμα του συγκεκριμένου επιβήτορα. Αυτό το πιστοποιητικό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τον τόπο και χρόνο (ημερομηνία) της γονιμοποίησης, το όνομα και τον Αριθμό Γενεαλογίου της θηλυκιάς και το όνομα και διεύθυνση του ιδιοκτήτη της.

Ο ιδιοκτήτης / αντιπρόσωπος του επιβήτορα που παρέχει το σπέρμα θα πρέπει να παραδώσει στον ιδιοκτήτη της θηλυκιάς ένα υπογεγραμμένο Πιστοποιητικό Επιβάσεως, επιπλέον του πιστοποιητικού κτηνιάτρου.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

 1. Ο κανόνας είναι πως ο ιδιοκτήτης της θηλυκιάς κατά την χρονική στιγμή του ζευγαρώματος θεωρείται εκτροφέας της γέννας της.

Ωστόσο, το δικαίωμα χρησιμοποίησης της σκύλας προς αναπαραγωγή ή τη χρήση ενός επιβήτορα, μπορεί να μεταβιβαστεί προς τρίτους με συμβόλαιο.

Είναι υποχρεωτικό όλες αυτές οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων αναπαραγωγής / συμφωνίες δανεισμού να γίνονται γραπτώς πριν λάβει χώρα το προκείμενο ζευγάρωμα.

Η γραπτή συμφωνία που μεταβιβάζει τα δικαιώματα αναπαραγωγής πρέπει να καταγράφεται από τον αρμόδιο οργανισμό που διατηρεί τα Γενεαλογικά βιβλία και αν αυτό απαιτείται, από τον Όμιλο Φυλής επίσης, εγκαίρως και πριν την ημερομηνία ζευγαρώματος.

Η συμφωνία δανεισμού πρέπει να επισυνάπτεται στην Αίτηση Εγγραφής της γέννας. Αυτή η συμφωνία για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων αναπαραγωγής πρέπει συγκεκριμένα να περιγράφει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο συμβαλλομένων μερών.

Ο Δανειοδόχος της σκύλας θεωρείται ως ιδιοκτήτης της όσον αφορά τους παρόντες κανονισμούς, αρχίζοντας από την ημερομηνία του ζευγαρώματος και λήγοντας μετά τον απογαλακτισμό των κουταβιών.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΕΝΝΑΣ ΣΤΑ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 1. Σε περίπτωση απουσίας ειδικών δεσμευτικών συμφωνιών, ο νέος ιδιοκτήτης, στο όνομα του οποίου έχει μεταβιβαστεί μια έγκυος θηλυκιά, αυτόματα καθίσταται εκτροφέας της αναμενόμενης γέννας. Η γέννα που θα προκύψει εγγράφεται στα Γενεαλογικά Βιβλία της χώρας όπου ο ιδιοκτήτης της μητέρας κατοικεί ως φυσικό πρόσωπο (μόνιμος κάτοικος) και όπου ευρίσκεται το κυνοτροφείο του/της.
 2. Η γέννα πάντοτε εγγράφεται στο Γενεαλογικό Αρχείο της χώρας όπου κατοικεί ο εκτροφέας (μόνιμη κατοικία). Σε περίπτωση αμφισβήτησης, ο ιδιοκτήτης / εκτροφέας υποχρεούται να προσάγει πιστοποιητικά έγγραφα από τις αρμόδιες αρχές, τα οποία να αποδεικνύουν ότι όντως κατοικεί στη δεδομένη / συγκεκριμένη χώρα.

Εξαιρέσεις γίνονται δεκτές στην περίπτωση όπου ο εκτροφέας εγγεγραμμένων σκύλων κατοικεί σε μια χώρα στην οποία δεν υπάρχει αναγνωρισμένο από την F.C.I. Γενεαλογικό Αρχείο. Αυτοί οι εκτροφείς επιτρέπεται λόγω των συνθηκών να καταγράφουν γέννες σε χώρα όπου διατηρείται Γενεαλόγιο αναγνωρισμένο από την F.C.I.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Αυτοί οι Διεθνείς Κανονισμοί Αναπαραγωγής της F.C.I. του 1979 υπερισχύουν των Διεθνών Κανονισμών Αναπαραγωγής του Μονακό (1934). Στην περίπτωση διαφοράς απόψεων όσον αφορά τη νομική επεξήγηση του κειμένου, η Γερμανική έκδοση του εγγράφου θα προηγείται. Εγκεκριμένα στη Γενική Σύνοδο της F.C.I. στις 11 και 12 Ιουνίου 1979 στη Βέρνη. Άρθρο 12, πρώτη παράγραφος, 5η γραμμή (“νωπό ή συντηρημένο σπέρμα”): εγκεκριμένο στην Γενική Σύνοδο της Ιερουσαλήμ 22 και 23 Ιουνίου 1987.

Μεταφρασμένο στην Αγγλική από τα Γερμανικά: Mrs I. Kincaid

[Μτφ.: M.W.G.]