Η AΠΕΡΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!

Τα Διοι­κη­τικά Συμβούλια της Πανελλήνιας Ομο­σπον­δίας Ενώ­σεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) και της Πανελλήνιας Ομο­σπον­δίας Ενώ­σεων Προσωπικού Τύπου και ΜΜΕ (ΠΟΕΠΤΥΜ), μετά την κατά­θεση του ασφα­λι­στι­κού εκτρώ­μα­τος στη Βουλή, απο­φά­σι­σαν τη συνέ­χιση της απερ­γίας σε όλα τα ΜΜΕ (έντυπα, εφη­με­ρί­δες, περιο­δικά, δια­δι­κτυακά ΜΜΕ, ραδιο­τη­λε­ο­πτικά ΜΜΕ του δημο­σίου και του ιδιω­τι­κού τομέα, καθώς και στη Γενική Γραμ­μα­τεία Ενη­μέ­ρω­σης και Επι­κοι­νω­νίας –Γενική Γραμ­μα­τεία Μέσων Ενη­μέ­ρω­σης, στα Γρα­φεία Τύπου και στο ΑΠΕ-ΜΠΕ) από τις 06.00 της Κυρια­κής 24 Απρι­λίου μέχρι τις 06.00 της Μεγά­λης Τετάρτης 27 Απρι­λίου, οπότε θα συνε­δριά­σει εκ νέου για να απο­φα­σί­σει τις περαι­τέρω κινητοποιήσεις.

http://www.espit.gr/